notícies

L’Acellec exigeix que la reducció de la jornada i els canvis en el registre horari impulsats pel Govern de l’Estat es posin a consulta amb les PIME i es doni prioritat a la negociació col·lectiva

05/07/2024

La intenció del Govern de l’Estat de promoure un avantprojecte de llei per reduir la jornada laboral setmanal i modificar altres aspectes del registre de jornada són mostra, en opinió de l’Acellec i les seves empreses associades, d’un model d’intervenció en l’activitat econòmica especialment lesiu per a per micro, petites i mitjanes empreses.

Sense negar la necessitat de promoure la qualitat del mercat de treball i la garantia de drets i millora de les condicions laborals dels treballadors, l’Acellec considera que aquest tipus d’intervenció requereix un diàleg previ ampli i sense limitacions. Aquest tipus de mesures s’han d’adoptar sense precipitació i tenint en compte les singularitats d’innombrables sectors d’activitat que es poden veure greument perjudicats, especialment aquells que operen amb el model àmpliament majoritari a Catalunya i al conjunt de l’Estat, de la petita i la mitjana empresa.

 

Les mesures proposades pel Govern de l’Estat, a banda que tenen una alarmant falta de concreció i ambigüitat sobre les condicions i termes en què s’han d’aplicar, són precipitades i causaran, de manera objectiva i sense lloc a dubte, serioses afectacions econòmiques a les empreses. Les més perjudicades seran les micro, petites i mitjanes empreses, que són al mateix temps les que disposen de menys recursos i capacitats per afrontar imprevistos i perjudicis econòmics sobtats.

 

És per tot plegat que l’Acellec exigeix que es tinguin en compte els següents punts en qualsevol mesura que s’adopti, ara i en el futur, en relació amb la regulació del mercat laboral:

 

  • Garantir per les vies legislatives que sigui possible la preeminència de la negociació col·lectiva sectorial en la determinació final de les mesures que s’hagin d’aplicar, siguin quines siguin, amb la possibilitat de fer adaptacions sectorials i d’establir, si fos el cas, excepcions o singularitats.
  • Establir mecanismes d’aplicació progressiva de les mesures que finalment s’adoptin, de manera que els impactes siguin esglaonats i pausats.
  • Demanar l’adopció de mesures compensatòries per a les mipime per minimitzar els impactes econòmics que objectivament es produiran, tant pel que fa a les cotitzacions com pel que fa als increments de despesa salarial
  • Que les mesures legislatives que s’aprovin per impulsar aquests canvis incloguin la reforma o flexibilització del model de contractació pública per tal que es puguin produir revisions de preu en els contractes en execució que contemplin els increments objectius de costos que es produiran com a resultat dels canvis de jornada i dels acords que, en el marc de la negociació col·lectiva, adoptin mesures per adaptar-s’hi.
  • En el cas que, per raó de l’actual context polític, no sigui possible disposar partides pressupostàries públiques per a implementar les mesures compensatòries demanades i per complementar els contractes públics en execució, s’ajorni l’aplicació de les mesures de manera indefinida o fins al moment en que sigui possible aplicar-les de manera raonable.

 

L’Acellec s’obre a coordinar la seva actuació amb totes les organitzacions patronals i socials que comparteixin l’opinió expressada en aquest comunicat o d’altres de similars per fer arribar amb urgència, a l’opinió pública i a l’administració, la preocupació pels possibles efectes de les mesures anunciades i el malestar per l’absència de diàleg que fins al moment s’ha fet evident.