notícies

Cecot identifica mesures legislatives que perjudiquen la competitivitat empresarial

27/11/2014

La patronal Cecot ha elaborat un informe que analitza, segons estàndards internacionals, les mesures legislatives en matèria laboral i tributària impulsades des del Govern de l'Estat entre 2010 i 2014. Segons el document el balanç és negatiu, perquè les normes aprovades perjudiquen en conjunt la competitivitat de les empreses. En l'anàlisi es destaquen deu mesures adoptades en l'àmbit laboral i quaranta-una en l'àmbit tributari. El document les repassa, una per una, identifica el seu contingut i descriu l'impacte que produeixen en les empreses. La balança s'inclina clarament cap a la banda que menys afavoreix el món empresarial.

La majoria de les disposicions analitzades en l'àmbit laboral les ha impulsat l'actual Govern de l'Estat. A banda de la reforma laboral, que ha introduit elements de flexibilitat per a les empreses, s'han aprovat mesures que incrementen els costos laborals i, a parer dels autors de l'estudi, generen inseguretat jurídica. El document atribueix aquestes disfuncions a la falta de diàleg social, i estima que les 10 disposicions revisades produeixen uns costos anuals estimats de com a mínim 5.200 milions d'euros.

En l'àmbit tributari, les quaranta-una mesures són percebudes com a negatives per a la competitivitat empresarial. L'anàlisi no entra a revisar els efectes de la reforma fiscal que s'acaba d'aprovar i que s'aplicarà a partir de 2015, però remarca que consolidarà o fixarà com a definitives algunes mesures que fins al moment eren provisionals o transitòries. Com a exemples d'aquests canvis definitius, s'esmenta els pagaments a compte de l'Impost de Societats o les restriccions a l'hora de deduir Bases Imposables Negatives.

El document resumeix els efectes d'aquestes disposicions en tres capítols concrets. D'una banda, es produeix un creixement de tipus impositius per incrementar la recaptació. En segon lloc, destaca les mesures que tendeixen a fer més grossa la base sobre la que s'aplica l'impost amb l'objectiu, altre cop, d'incrementar la recaptació. L'efecte ocult d'aquestes mesures és que el diferencial entre el resultat comptable i la base imposable cada cop és mes gros; això fa que en molts casos el cost final de l'Impost de Societats estigui molt per sobre dels tipus nominals. Segons els autors, això vulnera el principi de capacitat econòmica. Finalment, es destaca també l'increment de les obligacions formals, que suposen grans sobrecostos per a les empreses.

Podeu consultar l'informe complet en aques aquest enllaç.