notícies

Es ratifica la vigència del conveni sectorial per a 2017

20/12/2016

El tercer Conveni Col·lectiu del sector del lleure educatiu i sociocultural es manté més enllà del 31 de desembre de 2016, data estricta de la seva vigència, mercès a un acord firmat entre sindicats i patronals el 14 de desembre. Cap del dos sindicats firmants, UGT i CCOO, no han fet denúncia expressa del conveni, i les associacions patronals tampoc no han tingut cap inconvenient a ratificar la seva vigència, de manera que la totalitat del clausulat seguirà en vigor fins que no es firmi un nou conveni.

La vigència del conveni, de fet, estava garantida, perquè sindicats i patronals van blindar aquesta possibilitat en el seu articulat, de manera que la totalitat del text segueix en vigor, malgrat finalitzi la seva durada estricta, mentre no hi hagi un nou conveni signat. Tot i això, els signants del conveni han cregut convenient explicitar un acord per evitar dubtes i possibles males interpretacions del text. És així com, reunits el passat dimecres, 14 de desembre, a la seu barcelonina de CCOO, els dos sindicats (CCOO i UGT) i les tres patronals (Acellec, ACCAC i la Confederació) van signar un acord de ratificació de la vigència del conveni, en la seva totalitat. 

L'acord s'expressa literalment així:

Atès que no ha mediat denúncia expressa del Conveni Col·lectiu del sector del Lleure Educatiu i Sociocultural de Catalunya (Codi 79002295012003) s'acorda ratificar el contingut de l'establert a l'article 3.2. del propi conveni mantenint la vigència en la seva totalitat.