notícies

Les activitats extraescolars, al 10% d'IVA

26/10/2015

La Dirección General de Tributos del Ministerio de Hacienda ha establert en la resposta a una consulta vinculant que les activitats extraescolars han de tributar al 10 per cent d'IVA. Amb aquest document es confirma per primera vegada que a aquest tipus de serveis, quan són prestats per entitats mercantils, se'ls aplicarà el tipus reduït, aclarint una situació que fins al moment havia generat molts dubtes entre les empreses que es dediquen a aquesta activitat econòmica.

La consulta vinculant la va formular a finals de 2014 la Federación Estatal de Organizaciones Empresariales de Ocio Educativo y Sociocultural (FOESC), a la qual està associada l'Acellec. En aquell moment s'estava desplegant amb la màxima intensitat la campanya de l'Acellec per reivindicar l'exempció d'IVA per als serveis de menjador escolar, però també per a altres serveis educatius relacionats, com són els acolliments en horari de matí o tarda, els monitoratges per a sortides escolars o les activitats extraescolars.

L'exempció d'IVA per als menjadors escolars i els acolliments de matí o tarda va ser finalment reconeguda mercès a una esmena introduida en la llei de reforma de la llei d'IVA, i va entrar en vigor l'1 de gener de 2015. L'esmena, però, no feia cap referència a altres serveis educatius que també eren objecte de la reivindicació de l'Acellec, com les activitats extraescolars. D'aquesta manera, per tant, aquest tipus de serveis quedaven en la mateixa situació, que ja era prou confusa perquè no hi havia un criteri clar ni unificat.

Ara, però, amb l'arribada de la resposta a aquella consulta vinculant, en la qual es confirma que l'esmena a la llei d'IVA que va entrar en vigor a principi d'aquest any deixa exempt d'IVA el servei de menjador escolar, s'aclareix també la qüestió de les activitats extraescolars. En concret, la resposta explica que, en virtut de l'article 20.u.8 de la Llei d'IVA de 1992, redactat de nou en la Llei 22 de 2013 de 23 de desembre dels Pressupostos Generals de l'Estat, aquests serveis seran considerats de protecció de la infància i la joventut i, per tant, exempts d'IVA si els presten entitats de dret públic o de caràcter social, i se'ls aplicarà el tipus reduït del 10% si les gestionen persones físiques o entitats mercantils.

Reproduïm, tot seguit, el text de la resposta de forma literal:

"2o) Por otro lado, como ya se ha dicho en apartados anteriores, los servicios de monitores para otras actividades como las extraescolares, las de soporte educativo a los centros escolares con personal cualificado para las salidas y actividades programadas por dichos centros, las de soporte educativo para alumnos/alumnas con necesidades especiales realizadas por personal cualificado, estaran exentos de Impuesto sobre el Valor Añadido, siempre que sean prestados por entidades de Derecho Público o entidades o establecimientos privados de carácter social, en caso de ser prestados por personas físicas o entidades mercantiles el servicio estará sujeto y no exento y tributará al tipo reducido del 10 por ciento."