notícies

El decret de menjadors escolars ha de regular la gestió per part de les AMPA

14/07/2017

L’Acellec considera que és necessari que el futur Decret de Menjadors Escolars contempli de manera explícita i amb una regulació específica la possibilitat que el servei de menjador escolar sigui gestionat i contractat per part de les AMPA, en el marc de decisió del Consell Escolar de Centre. Aquesta possibilitat no està recollida de manera explícita en la regulació actual i considerem que és una mancança greu.

Durant les darreres setmanes han proliferat les informacions als mitjans de comunicació al voltant de la futura regulació dels menjadors escolars a través d’un decret que el Departament d’Ensenyament està elaborant, que ha de substituir el que és actualment vigent i que data de 1996. En paral·lel, la Direcció General d’Atenció a la Família i Comunitat Educativa ha mantingut trobades i reunions diverses amb agents de tot tipus que intervenen d’una manera o altra en la prestació d’aquest servei, i ha començat a circular un document com a primer esborrany del futur decret.

Davant de la diversitat d’informacions i opinions creuades que s’estan formulant públicament en totes les direccions, l’Acellec considera oportú remarcar en aquest comunicat la seva postura en relació amb la possibilitat que les AMPA puguin gestionar el servei de menjador escolar.

Considerem, en primer lloc, que l’esborrany de decret que circula públicament no té més valor que el d’un simple document de treball, que no té caràcter oficial i que, amb tota probabilitat, tindrà poc a veure amb el que finalment s’acabi tramitant i, eventualment, aprovant. Per aquesta raó no considerem oportú ni necessari posicionar-nos públicament sobre el seu contingut.

En segon lloc, remarquem que l’Acellec ha fet arribar al Departament d’Ensenyament, per via formal i en els terminis establerts en el procediment de consulta pública prèvia, un document amb propostes concretes i precises sobre els continguts que considerem que ha de tenir el futur decret.

L’Acellec ha mantingut i espera poder continuar mantenint contactes i reunions amb els representants del Departament d’Ensenyament en relació a aquesta i altres qüestions en una relació de normalitat i correcció institucional. Així mateix, l’Acellec manté contactes amb altres agents professionals, empresarials i associatius del sector, amb plena disposició per al diàleg i contrast d’opinions, oberts a acordar, si fos necessari, posicions conjuntes.

L’Acellec considera que és necessari que el futur Decret de Menjadors Escolars contempli de manera explícita i amb una regulació específica la possibilitat que el servei de menjador escolar sigui gestionat i contractat per part de les AMPA, en el marc de decisió del Consell Escolar de Centre. Aquesta possibilitat no està recollida de manera explícita en la regulació actual i considerem que és una mancança greu.

Durant els darrers anys, ha estat habitual que un percentatge elevat de centres educatius gestionin el seu servei de menjador escolar a través de les AMPA. El servei s’ha prestat de manera correcta i en condicions de qualitat en la gran majoria de casos i considerem que no hi ha cap raó objectiva que aconselli canviar aquesta situació.

L’Acellec sempre ha defensat aquesta postura i s’ha mantingut coherent en la seva defensa. Ho remarquem en aquest comunicat només per eliminar qualsevol ombra de dubte en el marc del debat públic que s’està produint durant les darreres setmanes.